| |     ћирилица | english  
Naslovna
Podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije

Državljanstvo Republike Srbije može se steći po osnovu porekla i po osnovu prijema.

Ukoliko podnosite zahtev za sticanje državljanstva po osnovu porekla potrebno je da uz obrazac zahteva priložite i sledeće dokumente:

a) ako su oba ili jedan roditelj državljani Republike Srbije:
1. original izvoda iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu. Ukoliko izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu dotične države on mora biti preveden i propisno overen.
2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelja:
o uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci koje sadrži klauzulu o osnovu i datumu upisa u evidenciju državljana Srbije; ili
o izvod iz matične knjige državljana koja se vodila u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, izdat u skladu sa Zakonom, ili
o izvod iz matične knjige rođenih u kome je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne stariji od 6. meseci; ilipasoš R.Srbije ;
3. izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno, ako je dete vanbračno dokaz o priznanju očinstva.
b) ako se radi o licu koje je postalo punoletno i koje je kao dete ostalo bez državljanstva i nije bilo prijavljeno niti je za njega podnet zahtev za upis podnosilac prilaže:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– dokaz da je lice bez državljanstva (putna isprava za lice bez državljanstva).

Ukoliko podnosite zahtev za sticanje državljanstva po osnovu prijema (za strance) potrebno je da uz obrazac zahteva priložite i sledeće dokumente:

a) overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji (overa može biti izvršena od strane opštine ili suda);
b) izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ukoliko su obuhvaćena zahtevom);
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) potvrdu – garanciju (zajamčenje) nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva, ili
– putnu ispravu koja se izdaje licu bez državljanstva, ili
– potvrdu ili drugi dokument nadležnog inostranog organa da će prijemom u državljanstvo Republike Srbije po zakonu zemlje čiji je državljanin automatski izgubiti njeno državljanstvo, ili
– izjavu da se odriče stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije (pod uslovima iz člana 12. stav 3. Zakona);
Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i deca i za njih se prilaže jedan od navedenih dokumenata, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva. Ako je dete starije od 14 godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa izjavom roditelja-podnosioca zahteva o odricanju od stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije.
d) dokaz o prebivalištu (najmanje tri godine) i fotokopiju lične karte za strance;
đ) dokaz o uplaćenoj taksi.

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.
Uz zahtev podnosilac prilaže:
a) overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji (overa može biti izvršena od strane opštine ili suda);
b) izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ukoliko su obuhvaćena zahtevom);
v) izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6. meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici);
g) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom;
d) fotokopiju lične karte za strance;
đ) dokaz o uplaćenoj taksi.

Uz zahtev za prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije prilaže se:
a) izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ako su obuhvaćeni zahtevom);
b) izvod iz matične knjige venčanih;
v) izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije (ako podnosilac zahteva nije rođen u Republici Srbiji);
g) ako je dete starije od 14. godina potrebna je njegova saglasnost;
d) pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom.

Lica koja su izbegla na teritoriju Republike Srbije ili u inostranstvo uz zahtev prilažu i:
a) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (ako je lice izbeglo u inostranstvo dokaz o istom);
b) izvod iz matične knjige rođenih;
v) uverenje o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu SFRJ;
g) izvod iz matične knjige venčanih;
d) fotokopija izbegličke legitimacije (ako je lice izbeglo u Republiku Srbiju, odnosno SCG);
đ) fotokopija lične karte ili druge javne isprave;
e) saglasnost deteta, ako zahtev za dete starije od 14 godina podnosi roditelj;
ž) potpisana izjava;
z) dokaz o uplaćenoj taksi.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Pravna pomoć u Norveškoj
Javni beležnik u Norveškoj
Prevodioci za srpski jezik u Norveškoj
Izdavanje parametara za aplikaciju za elektronsku identifikaciju ConsentID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R. Srbije
Podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije
VAŽNO- REŽIM RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE RS OSLO
Prijava činjenice smrti
Pribavljanje potvrde o nekažnjavanju (MUP)
Prijava braka zaključenog pred inostranim organom
Zaključenje braka u Ambasadi
Podnošenje zahteva za ponovni prijem u državljanstvo R. Srbije, nakon otpusta
Izdavanje Sprovodnice za transport pokojnika (Norveška)
Obaveštenje
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina - Carinska potvrda
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Formulari
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga